ÁSZF

Általános szerződési feltételek

Hatályos: 2023. február 1-től

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) határozza meg a MILFORD Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban Milford) által szervezett és megrendezésre kerülő Bar Show Budapest és Whisky Show Budapest rendezvényeken (a továbbiakban külön-külön a Rendezvény, együttesen a Rendezvények) a jegyvásárlók és látogatók Rendezvényeken való részvételének általános feltételeit, valamint a Milford és a jegyvásárlók és látogatók között keletkező jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket.

Jelen ÁSZF rendelkezései minden esetben irányadók a Rendezvényeken való részvételre, a Milford és a jegyvásárlók és látogatók közötti jogviszonyra.

Milford tájékoztatja a Látogatót, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF, valamint az egyes rendezvények jelen ÁSZF részét nem képező házirendjei, továbbá a jelen ÁSZF részét szintén nem képező adatvédelmi szabályzat a http://www.goodspirit-show.hu és http://www.whisky-show.hu oldalakon és aloldalain elérhetőek, megtekinthetőek, és onnan nyomtathatóak, valamint megtalálhatóak a Milford székhelyén (2000 Szentendre, Kovács László utca 21.), a rendezvények helyszínén a pénztárakban és az információs pontokon (Infopult).

A MILFORD ADATAI

Milford teljes cégneve: MILFORD Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Milford székhelye: 2000 Szentendre, Kovács László utca 21.

Milfordot nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Milford cégjegyzékszáma: 13-09-082987

Milford adószáma: 11892199-2-13

I. Fogalommeghatározások
 1. Milford:az I. pontban meghatározott gazdasági társaság.
 2. Rendezvény/Rendezvények:a Milford által szervezésre és megrendezésre kerülő valamennyi rendezvény, azaz a Milford által adott időszakban és területen biztosított gasztronómiai, előadóművészeti – zenei, szórakoztató és kulturális – programok és más, ingyenes vagy fizetős Szolgáltatások összessége.
 3. Rendezvény időtartama:adott Rendezvény időtartama megegyezik a Rendezvény kezdő és záró időpontja közötti időtartammal. Milford fenntartja a jogot, hogy a Rendezvény előzőekben meghatározott időtartamán kívül eső kiegészítő időszakban is szervezzen programot, illetve nyújtson Szolgáltatásokat. Az ilyen időszakok nem minősülnek a Rendezvény szerves részének, és azok csak a kiegészítő időszakok rendezvényeire belépésre jogosító, megfelelő pótjegy megváltása ellenében látogathatók.
 4. Termék:a Milfordtól, Közreműködőitől vagy egyéb Szerződéses partnereitől a Rendezvények keretében megvásárolható dolog és vagyoni értékű jog, illetve az ezekre váltható utalvány vagy más hasonló eszköz.
 5. Szolgáltatás:minden olyan szolgáltatás, amelyet Milford vagy Szerződéses partnerei a Rendezvényeken – akár ingyen, akár ellenérték fejében – hozzáférhetővé tesznek.
 6. Jegy:a Milford által szervezett Rendezvényeken a karszalagra vonatkozó igényt megtestesítő, bármely (nyomtatott vagy elektronikus) formában kiállított és egyedi azonosítóval ellátott, bemutatóra szóló igazolás.
 7. Nem látogatói jegy:a látogatói jegytől eltérő, speciális kiállítói, közreműködői jegytípusok.
 8. Karszalag:adott Jegy érvényesítésekor a Milford által alkalmazott, a Rendezvényen a Jegyben foglaltak szerinti jogosultságokat biztosító, az adott Rendezvény zárásáig a Milford tulajdonában álló igazolás, amely – a VI/1. pont szerint rögzítve – kizárólagosan tanúsítja, hogy viselője jogosult az adott Rendezvény látogatására, azzal, hogy egyes Jegyekben foglalt jogosultságokat több karszalag együttesen testesíthet meg.
 9.  Fogyasztó:a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti Jegyvásárló és a Látogató. Nem minősül Fogyasztónak a Jogosulatlan résztvevő.
 10.  Jegyvásárló:a Jegyet a Milfordtól megvásárló személy.
 11.  Látogató:az a természetes személy, aki adott Rendezvényen belépésre jogosultként részt vesz.
 12.  Jogosulatlan résztvevő:az a természetes személy, aki adott Rendezvényen anélkül vesz részt, hogy a belépésre érvényes jogcíme lenne, ideértve az is, aki jogszerűtlenül birtokába került Jegyet érvényes karszalagra vált be, vagy az a harmadik személy, aki ilyen karszalaggal vesz részt az adott Rendezvényen.
 13.  Közreműködő:a Milford – Rendezvény létrejöttét elősegítő – alvállalkozója vagy megbízottja.
 14.  Szerződéses partner:adott Rendezvényen a Milforddal létrehozott szerződéses jogviszony alapján önálló tevékenységet végző – Közreműködőnek nem minősülő – vállalkozás vagy más jogi személy.
 15.  Harmadik személyek:a Milfordon és a Fogyasztón kívüli természetes és jogi személyek.
 16.  Házirend:az egyes Rendezvényekre vonatkozó – részben a jelen ÁSZF-ben található előírások rövid összefoglalóját, részben az egyes Rendezvények tekintetében speciális, az adott Rendezvény körülményeire tekintettel megállapított kötelező rendelkezéseket tartalmazó – belépési és magatartási szabályokat magában foglaló, az ÁSZF mellékletét nem képező dokumentumok, amelyek elérhetőek a Milford rendezvényeinek honlapjain és annak aloldalain, valamint a Rendezvények helyszínén.
 17.  Fizetési szabályzat: Milford eseti döntése alapján egyes Rendezvények vonatkozásában esetlegesen kibocsátott,készpénzmentes fizetést lehetővé tévő megoldások használatával kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket szabályozó, az ÁSZF részét nem képező dokumentum.
II. Az ÁSZF hatálya
 1.  A jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed a Milfordra, valamint a Fogyasztókra, illetőleg a Jogosulatlan résztevőkre. A Milford és a Közreműködők, Szerződéses partnerek közötti jogviszony feltételeit külön szerződések tartalmazzák. A Nem látogatói Jeggyel belépő Látogatóra a jelen ÁSZF-ben írtakon túl egyéb – esetlegesen a jelen ÁSZF-ben írtaktól eltérő – előírások is vonatkozhatnak, amelyeket a Milford által kibocsátott külön dokumentum tartalmaz.
 2.  A jelen ÁSZF határozatlan időre szól.
 3.  A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy Milford a jelen ÁSZF-et jogosult egyoldalúan, alapos okkal módosítani. Alapos oknak tekintendő a felek közötti jogviszonyra vonatkozó jogszabály kötelező rendelkezésének változása, illetőleg, ha a módosítást a Rendezvények mindenkori biztonságos vagy gazdaságos lebonyolíthatósága, közbiztonsági vagy közegészségügyi szempontok, a Milford által alkalmazott jegyértékesítési folyamatok fejlesztése vagy változása, vagy hazai vagy nemzetközi gazdasági körülmények, piaci folyamatok, illetőleg fesztivállátogatási szokások változása indokolja. Az ÁSZF módosítása esetén a módosítások dőlt és aláhúzott betűvel, törlések áthúzott betűvel kerülnek megjelölésre az időben utolsó, módosítással egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF tartalmához viszonyítva. A módosítások a Milford által üzemeltetett honlapon történő közzététellel, azonnali hatállyal hatályba lépnek, és amennyiben a módosítás a IV/2. pont szerinti jogviszonyt (azaz nem kizárólag az V. pont szerinti jegyvásárlási folyamatot) érinti, úgy ezen időponttól kezdődő hét napig a Fogyasztó jogosult a jelen jogviszonytól indokolás nélkül, írásban elállni, feltéve, hogy a Rendezvényen való látogatást még nem kezdte meg. Az elállás joga nem illeti meg a Fogyasztót, ha a módosítás kizárólag a Fogyasztókra nézve kedvezőbb rendelkezéseket tartalmaz. Erre is figyelemmel Milford felhívja a Fogyasztó figyelmét, hogy az ÁSZF – továbbá az egyes Rendezvények Házirendjei, valamint a Fizetési szabályzatok, amelyek nem képezik a jelen ÁSZF részét – a jegyvásárlást követően, akár a Rendezvényt közvetlenül megelőzően is módosulhatnak. Milford javasolja a Fogyasztónak a jelen ÁSZF változásainak figyelemmel követését.
 4.  A Jegyvásárló a Jegy megvásárlásával, a Jegyvásárlótól különböző jegybirtokos személy a jegy jogszerű megszerzésével, a Látogató – ha korábban nem volt jegybirtokos – a karszalag átvételével a jelen ÁSZF-et magára nézve kötelezőnek elfogadja. Erről a körülményről a Jegyvásárló – illetve további átruházásokkor a további átruházó – köteles a Jegy átruházásakor a Látogatót tájékoztatni, és felelős valamennyi, a tájékoztatás elmulasztásából eredő kárért.
 5.  Az a jegybirtokos, aki a birtokában lévő Jegyhez nem jogszerűen jutott hozzá – ideértve azt is, ha a Jegyhez valamely korábbi jegybirtokos jutott hozzá jogszerűtlenül – a Jegy karszalagra történő cseréjének megkísérlésével, a karszalaggal rendelkező Jogosulatlan résztvevő a karszalag átvételével, a karszalaggal nem rendelkező Jogosulatlan résztvevő pedig a Rendezvényen történő jogosulatlan részvétel megkezdésével magára nézve kötelezőnek elfogadja a jelen ÁSZF-ben szereplő előírásokat és kötelezettségeket. Ezen személyek tudomásul veszik, hogy Milforddal szemben a jelen ÁSZF alapján jogosultságok őket nem illetik meg, figyelemmel arra, hogy Milford velük nem létesít kötelmet és nem tesz feléjük semmilyen kötelezettségvállalást.
III. Jogviszony jellege
 1. Milford a Jegyvásárló részére értékesíti az adott Rendezvényen való részvételre jogosító Jegyet, amely jogviszony a Jegy ellenértékének megfizetésével és a Jegy Milford általi átadásával teljesedésbe megy. Ezt követően a Jegyvásárló – amennyiben a Jegy az ő birtokában marad –, illetőleg a mindenkori, a Jegyet jogszerű szerződések láncolatán keresztül megszerző jegybirtokos arra válik jogosulttá, hogy Milford a Jegyét a VI/1. pont szerint a megfelelő karszalag(ok)ra cserélje.
 2. Milford a Látogató részére lehetőséget biztosít a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint az adott Rendezvényen való részvételre. Nem jogosít visszatérítésre, ha a Jegyvásárló vagy – amennyiben ez tőle eltér – a Jegyet vagy a karszalagot jogszerűen birtokában tartó személy a Rendezvényen bármely okból nem kíván vagy nem képes részt venni, vagy a Látogató a részvétellel a karszalag által lehetővé tett időpontnál hamarabb felhagy. A Jogosulatlan résztvevő a Rendezvényen történő részvételre nem jogosult.
 3. Adott Rendezvény – összhangban a II/2. pontban írtakkal – programok és a Milford által nyújtott Szolgáltatások összességét jelenti, a Rendezvényeken elérhető konkrét programok és Szolgáltatások tartalmát és mennyiségét Milford mint szervező és rendező alakítja ki a korábbi évek gyakorlatának megfelelően. Tekintettel arra, hogy a programokat és Szolgáltatásokat a Milford több Közreműködő együttműködésében, ezen Közreműködők teljesítésének függvényében nyújtja, azok hozzáférhetőségét, tartalmát, minőségét és mennyiségét (így például adott szakemberek előadását, az általuk nyújtott előadás elvárásoknak való megfelelőségét vagy adott programon és/vagy helyszínen történő részvétel lehetőségét) a Milford nem garantálja a Látogató számára, hanem az a helyszín és a helyszínen lévő eszközök sajátosságaiból adódó korlátok (például egyes zárt rendezvényterek befogadóképessége) között alakul. Mindazonáltal Milford mindenkor törekszik az előzetesen kommunikált programok és Szolgáltatások nyújtására, illetve ellehetetlenülés esetén a korábban kommunikált kieső program vagy Szolgáltatás más programmal vagy Szolgáltatással történő pótlására.
IV. Jegyek, jegyvásárlás

1. Jegy

A Jegy karszalagra váltását követően a karszalag testesíti meg a Jegy nyújtotta jogokat és kötelezettségeket.

2. Jegyvásárlás

2.1. Jegyvásárlás elektronikus úton

Az online jegyvásárlási módokat a Milford saját online értékesítési felületén keresztül, vagy külön szakosodott Szerződéses partner bevonásával végzi, pénzintézet által biztosított biztonságos online fizetési felületen keresztül. Ezen rendszerekben foglalásra nincsen lehetőség, azonban Milford meghatározott körben ez alól kivételt tehet. A szükséges adatok megadását, jelen ÁSZF elfogadását és a sikeres banki tranzakciót követően Milford vagy Szerződéses partnere emailben küld egy linket a Jegyvásárló által megadott email-címre, amelyre kattintva a Jegyvásárló letöltheti az őt megillető Jegye(ke)t. Amennyiben a Jegye(ke)t a Jegyvásárló technikai okokból kifolyólag nem kapta meg, úgy Milford azokat a megadott email-címre a Jegyvásárló erre irányuló jelzése esetén ismételten és díjmentesen megküldi. Tekintettel arra, hogy a vásárlást követően az email Milford általi kiküldésével a jegyvásárlás lezártnak, a Jegy pedig átvettnek tekintendő, a Jegyvásárló kizárólagos felelőssége, hogy Milford felé késedelem nélkül jelezze, ha a Jegyet mégsem kapta meg.

Minden egyes megvásárolt Jegyhez külön igazolás (voucher és/vagy egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldás [például QR-kód]) tartozik, ezért a Jegyvásárló a letöltési felületen vásárlásonként a vásárolt Jegyek számától függően egy vagy több linket talál. Mindegyik link különböző igazoláshoz (voucherhez és/vagy egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldáshoz) vezet, több Jegy vásárlása esetén ezért valamennyi igazolás bemutatása szükséges. Milford a Rendezvény helyszínén egy darab igazolás (voucher, illetve egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldás) ellenében egy darab karszalagot, illetve a Jegy jellegétől függően kapcsolódó (például VIP-) karszalagot ad ki.

A Jegyvásárló felelőssége az igazolás (voucher, illetve az egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldás) megőrzése, és a Rendezvényre való belépéskor a vásárláskor kapott tájékoztatás szerinti megfelelő formában történő bemutatása.

Milford kifejezetten felhívja a figyelmet, hogy a Jegyek (voucherek, illetve az egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldások) bemutatóra szólnak és nem kerülnek nevesítésre, azaz a Jegyek regisztrációja, illetőleg adott Jegyhez meghatározott személy rendelése nem lehetséges, erre csak a Rendezvényre történő belépéskor kerül sor a VI/1. pont rendelkezéseinek megfelelően. A tranzakciók biztonsága érdekében, az adatkezelési szabályzatban foglaltak szerint – annak ellenére, hogy a Jegyek nem nevesítettek – Milford a Jegyvásárló adatait megőrzi, és ezen adatok a Milford adatbázisában összekapcsolásra kerülnek a megvásárolt Jegyekkel.

Az előzőekben írtakkal ellentétben a Nem látogatói Jegyek – az azok kiadásának alapjául szolgáló szerződések szerint – meghatározott Látogatóhoz kötöttek.

A karszalagot Milford azon személy részére adja ki az adott Rendezvény helyszínén, aki az igazolásban (a voucheren vagy az egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldásban) szereplő kódot először bemutatja. Az igazolással való esetleges visszaélés (például a kóddal történt korábbi, jogosulatlan belépés) esetén karszalagot vagy új Jegyet Milford nem ad ki. Erre tekintettel az igazolás (a voucher, illetve az egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldás) olyan módon történő, gondos őrzése, hogy ahhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá, a Jegyvásárló, illetve a jegybirtokos kizárólagos kötelezettsége és felelőssége. Milford az esetleges visszaélésekért felelősséget nem vállal.

Az online jegyvásárlásra vonatkozó részletes feltételek kapcsán az online jegyvásárlási felületeken és elérhetőségeken nyújt Milford vagy Közreműködője részletes tájékoztatást, különösen a következő témakörök tekintetében: online szerződéskötés, fizetési és teljesítési módok, számlázás, adatkezelés.

Milford fenntartja a jogot, hogy az online szolgáltatásért tételenként adminisztrációs díjat számoljon fel.

2.2. Jegyvásárlás személyesen

A Jegyvásárló a Milford vagy Szerződéses partnere által üzemeltetett értékesítési pontokon nyitvatartási időben készpénz, a Milford által meghatározott típusú kedvezménykártya vagy kedvezményutalvány egyidejű teljesítés mellett tudja átvenni a Jegye(ke)t.

2.3. A Jegy átruházása

A Jegy szabadon átruházható. A Jegy átruházása esetén az átruházó köteles biztosítani, hogy a Jegyet megszerző személy Milford ÁSZF-jét elfogadja, és felelős valamennyi, a tájékoztatás elmulasztásából eredő kárért. A Jegyet megszerző személy tudomással bír arról, hogy a Jegyet átruházó személynek – és egynél többszeri átruházás esetén a korábbi átruházóknak is – értelemszerűen hozzáférése van a Jegy karszalagra váltásához szükséges igazoláshoz (voucherhez és/vagy egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldáshoz). A Jegyet megszerző személy felelőssége gondoskodni arról, hogy a Jegyet átruházó személy ezen igazolást már ne használhassa fel. A Jegy átruházására irányuló tranzakció feltételeit az átruházó és a megszerző személy egymás között alakítja ki, emiatt a közöttük létrejövő jogviszonyra – ideértve a felelősségre a Jeggyel való esetleges visszaélésekért – kizárólag kettőjük megállapodása az irányadó. Mivel ezen jogviszonynak nem részese, Milford kifejezetten kizár a Jegyek átruházásával kapcsolatos mindennemű felelősséget, az esetleges visszaélésekért (például a Jegyen szereplő kóddal történt korábbi, jogosulatlan belépésért) való felelősséget is ideértve, és felhívja a figyelmet arra, hogy visszaélés esetén sem ad ki a Jegyet megszerző személy részére karszalagot vagy új Jegyet.

3. Jegyek pótlása, cseréje és visszaváltása

A jegyvásárlás a fizetés megtörténte előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható. Ezt követően a Jegyvásárlót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés l) pontja alapján a jegyértékesítési szolgáltatás igénybevételétől való elállási jog nem illeti meg. Milford kizárja a Jegyek cseréjét, pótlását, visszaváltását, vásárlási értékük egyéb módon való térítését, ide nem értve az egyes Rendezvények esetében a Milford által egyedileg meghatározható speciális eseteket, valamint a Jegyek VIP Jegyre cserélését megfelelő egyidejű ráfizetés mellett.

A Milford nem biztosít lehetőséget jegy visszaváltásra semelyik olyan esetben, amely esetben a Jegyvásárló egészségügyi állapotában (pozitív Covid teszt, hatósági karantén elrendelése) olyan változás következett be, amellyel nem felel meg a rendezvényre való belépés feltételeinek (védettségi igazolvány, negatív PCR teszt).

A Milford nem biztosít lehetőséget megvásárolt belépőjegy cseréjére – sem felhasználási dátumra, sem típusra vonatkozóan.

V. Részvétel a rendezvényeken

1. Karszalag

A Jegy karszalagra csak abban az esetben jogosít, ha a Jegyhez annak birtokosa – illetőleg egynél többszöri átruházás esetén valamennyi korábbi birtokos is – jogszerűen jutott hozzá. Milford kifejezetten fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben a beléptetés során annak a gyanúja merül fel, hogy a Jegy nem jogszerű úton került a jegybirtokoshoz – vagy egynél többszöri átruházás esetén valamely korábbi jegybirtokoshoz – (különösen, de nem kizárólagosan bankkártya-csalás gyanúja esetén), úgy a jegybirtokostól a Jegy megszerzésének, illetve megvásárlásának jogszerűségét alátámasztó okiratokat és/vagy igazolást kérjen, ezek megfelelőségét saját mérlegelése szerint megítélje, és megfelelő okirat vagy igazolás hiányában a Jegyet vételár-visszatérítési kötelezettség nélkül érvénytelenítse és a belépést a Rendezvényre megtagadja. Milford a karszalagot a beléptetési folyamat során meghatározott természetes személyhez rendelheti, és ennek keretében a személyazonosság fényképes személyazonosító okmánnyal történő igazolását kérheti, valamint ezen személyazonosító okmány adatait leolvashatja, rögzítheti, tárolhatja és kezelheti az adatkezelési szabályzatnak megfelelően. Amennyiben a Rendezvényre belépni kívánó személy az előző mondatban írtaknak nem hajlandó magát alávetni, úgy Milford jogosult a karszalagot vételárvisszatérítési kötelezettség nélkül érvényteleníteni és a belépést a Rendezvényre megtagadni. Milford elővételben vásárolt Jegy esetében lehetővé teheti, hogy a karszalag előzőekben írt, meghatározott természetes személyhez rendelése előzetesen, online felületen is elvégezhető legyen, amely mindazonáltal nem jelenti a Jegy meghatározott személyhez rendelését, ezért változatlanul fontos, hogy a jegybirtokos a Jegyet gondosan őrizze. Milford jogosult ezt indokoló körülmények (így különösen nagyfokú biztonsági vagy katasztrófavédelmi kockázatok) esetén a jelen bekezdésben írt eljárások alkalmazását életbe léptetni.

Milford fenntartja a jogot, hogy a karszalagot RFID technológiával lássa el, és a karszalaghoz rendelt jogosultságok igénybevételét ezen keresztül biztosítsa, illetve azok meglétét ilyen módon ellenőrizze.

Elsősorban a kézen hordott karszalag jogosít a Rendezvény területén való tartózkodásra, de indokolt, Milford által jóváhagyott esetben a karszalag más olyan végtagon is viselhető, ahonnét az sérülésmentesen nem kerülhet eltávolításra. Az előzőekben írtak betartását Milford és Közreműködői ki- és belépéskor, illetve a Rendezvények területén folyamatosan ellenőrzik. A karszalag sérülése vagy elvesztése (az abban esetlegesen elhelyezett RFID chip sérülését vagy eltávolítását is ideértve) a Látogató kizárólagos felelősségi körébe esik, így ilyen esemény bekövetkezte esetén a Látogató elveszíti az ép karszalag nyújtotta jogait, és köteles elhagyni a Rendezvény helyszínét. A sérült – átragasztott, elvágott, megbontott patentú, kézfejnél nagyobb átmérőjű, bármely más módon manipulált, sérült vagy hiányzó RFID chippel rendelkező, stb. – karszalag érvénytelen. A megrongálódott, elveszett karszalagot Milford nem pótolja vagy cseréli.

Milford fenntartja a jogot továbbá arra is, hogy a Rendezvény területén tartózkodó személyek karszalagra való jogosultságát a helyszínen folyamatosan ellenőrizze. Az ellenőrzött személyek kötelesek Milforddal ebben a körben együttműködni, és a megfelelő tájékoztatást megadni.

2. Belépés

2.1. A Rendezvényekre kizárólag az arra kijelölt helyeken és időtartamban, kizárólag az arra feljogosított személyek jogosultak belépni.

2.2. Belépéskor a Látogató és a Jogosulatlan résztvevő aláveti magát az adott Rendezvény vonatkozásában alkalmazásra kerülő jogszerű beléptetési folyamatnak. Milfordnak jogában áll a beléptetési folyamat során a Látogató és a Jogosulatlan résztvevő képmását rögzíteni és a felvételt a belépéssel kapcsolatos visszaélések megelőzése és a felelős személyek felderítése érdekében megőrizni, kezelni, valamint a hatóságok ez irányú megkeresése esetén részükre átadni.

2.3 A Whisky Show szervezői teljeskörűen eleget tesznek a rendezvényekre vonatkozó mindenkor érvényes
előírásoknak. Az aktuális szabályokról itt https://magyarkozlony.hu/ tájékozódhatnak.
A rendezvényre történő beléptetés az esemény idején érvényes jogszabályi előírásoknak megfelelően történik, így minden jegyvásárló saját felelőssége, hogy a beléptetéskor és a rendezvényen való részvétel során megfeleljen
ezen jogszabályoknak! Amennyiben ezen feltételek valamelyike nem teljesül, a jegyvásárló nem léphet be a rendezvény területére!

2.4. Milford a Rendezvények biztonságos lebonyolítása érdekében fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvények területére bevihető tárgyakat, eszközöket az adott Rendezvény Házirendjében vagy a beléptetési folyamat során a helyszínen korlátozza. A Rendezvények területére étel, ital és dohánytermék csak annyiban vihető be, amennyiben azt jogszabály, vagy az adott Rendezvény Házirendje lehetővé teszi. Milford felhívja a Látogató figyelmét a Házirend ellenőrzésére.

2.5. A Rendezvények területére járművel behajtani tilos. A Rendezvények megközelítéséhez Milford a tömegközlekedési eszközök és taxi-szolgáltatás használatát ajánlja.

2.6. A 14. 18 éven aluli személy a Rendezvény területére nem léphet be!

2.7. A Rendezvények területére a jogszabályban meghatározott segítő kutyákat, vakvezető kutyákat és rendőrségi kutyákat lehet behozni, azzal, hogy az egyéb házi állatok beléptetésére az egyes Rendezvények Házirendjei írhatnak elő szabályokat. Milford felhívja a Látogató figyelmét a Házirend ellenőrzésére.

3. Magatartási szabályok a Rendezvények területén

3.1. A Látogató a Rendezvények területén az általános normákat betartva köteles viselkedni a vonatkozó jogi előírásoknak, az ÁSZF-nek és a Házirendnek megfelelően. A Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti. A Látogató a Rendezvények területén fokozottan köteles az élet és vagyoni értékek óvására, és köteles tartózkodni azok megkárosításától. A Látogató a Rendezvények területéről megközelíthető lezárt területekre nem jogosult belépni.

3.2. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényekről hang- és képfelvételt készíthetnek a Milford, valamint a Milfordtól engedélyben részesülő Szerződéses partnerek, Közreműködők, sajtómunkatársak, más Látogatók, illetve egyéb Harmadik személyek. Ennek megfelelően a Látogató a Rendezvényeken történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a Látogató közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a Látogató tekintetében térben, időben, és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. Milford, valamint a Milfordtól engedélyben részesülő személyek a Látogató relációjában korlátozás nélkül jogosultak a megjelenítés hasznosítására, felhasználására (különösen a Rendezvények népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására, anélkül, hogy a Látogató részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtaniuk. A Látogató külön is tudomásul veszi, hogy a Milford a Rendezvényt, illetve a programokat rögzíti, a rögzített felvételt többszörözi és képhordozón terjeszti, sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ismételten sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ideértve azt az esetet is, amikor a Rendezvényt, illetve a programokat vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon (például YouTube-on keresztül) úgy teszik a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg. Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani Milforddal szemben. A Látogató jogosult a Rendezvényeken hang és képfelvétel készítésére, azzal, hogy ezt kizárólag személyes célokra használt telekommunikációs eszközbe (például mobiltelefon, táblagép) integrált kép- és hangrögzítővel vagy nem professzionális fotófelszereléssel végezheti, továbbá az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja, az azokon szereplő Látogatókat beleegyezésük nélkül nem nevesítheti, személyiségi jogaikat nem sértheti. Milford kifejezetten kizárja a felelősségét arra az esetre, ha más Látogatók az előzőekben írtakat megszegik.

3.3. A Rendezvények területén – a Rendezvények bejárata előtti területet is ideértve – a Milford előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása.

3.4. Tizennyolc éven aluliakat és ittas személyeket szeszes itallal a Rendezvények területén tilos kiszolgálni. A hatályos jogszabályok alapján kábítószernek minősülő anyagok fogyasztása a Rendezvények területén is tilos, azt a törvény bünteti. Milford fenntartja a jogot, hogy adott Rendezvényen olyan rendszert vezessen be, amelyben alkohol a Látogató részére csak azt követően értékesíthető, hogy a Látogató az erre jogosító – előzetes vagy első azonosítást követően átadott – igazolást (például karszalag) bemutatja.

3.5. Tekintettel arra, hogy a Rendezvény célja a kulturált és zavartalan szórakozás biztosítása a Látogatók számára, a Rendezvényen a Milford által szervezett eseményekkel össze nem függő bármilyen demonstráció – az azon résztvevők létszámától függetlenül – tilos. Mindazonáltal Milford fenntartja magának a jogot, hogy egyes demonstrációkat a szervező előzetes kérése alapján, kizárólagos megítélése szerint engedélyezzen, azzal, hogy ilyen esetben is kötelesek az azokon résztvevők a jelen ÁSZF-et betartani, és egyébként is olyan magatartást tanúsítani, hogy az más Látogatók szórakozását, a Rendezvény területén való közlekedését, a Rendezvény területére való bejutását vagy onnan való kijutását, továbbá a Szolgáltatások és/vagy Termékek más Látogatók általi igénybevételét ne zavarja, ne nehezítse, ne korlátozza, ne akadályozza vagy ne lehetetlenítse el. Milford jogosult a kifejezetten nem engedélyezett demonstrációt indokolás nélkül befejeztetni, továbbá Milford fenntartja magának azt a jogot is, hogy az általa az előzőek szerint engedélyezett demonstrációt is indokolás nélkül befejeztesse. Milford kizárólagos megítélése szerint jogosult a demonstráció egyes feltételeit – így különösen a következőket: létszám, helyszín és időtartam – megállapítani. Abban az esetben, ha Milford egy adott demonstrációt befejezettnek nyilvánít, a résztvevők kötelesek azt azonnal abbahagyni. Abban az esetben, ha Milford egy általa az előzőek szerint engedélyezett vagy tudomásul vett demonstráció tekintetében feltételeket állapít meg, a résztvevők kötelesek azokat maradéktalanul betartani.

4. Magatartási szabályok a Rendezvények területén kívül

A Látogató a Rendezvény helyszínén kívül, az oda és vissza út alatt a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint, kulturáltan, az általános normákat betartva köteles eljárni és viselkedni. A Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti, különös tekintettel a további Látogatókra, és a helyi lakos Harmadik személyekre.

5. Elveszett tárgyak

Az elveszett tárgyakra vonatkozó szabályokat az egyes Rendezvények Házirendje tartalmazza. Milford felhívja a Látogató figyelmét a Házirend ellenőrzésére.

6. Biztonság

A Rendezvények területén Milford megfelelő szakképesítéssel és engedélyekkel bíró alkalmazottjai vagy Közreműködői biztosítják a magatartási és biztonsági szabályok érvényesülését. A Látogató az adott Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy ezen Közreműködőkkel a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén, illetőleg amennyiben egyéb fontos körülmények (így például közegészségügyi okok) ezt indokolják, az utasításaikat követi.

7. Elsősegély és orvosi ügyelet

A Rendezvények területén folyamatos elsősegélynyújtás és orvosi ügyelet biztosított. Mindazonáltal ezen szolgáltatások igénybevételére nem jogosítja fel a karszalag a Látogatót, hanem arra társadalombiztosítás, egészség- vagy utazásbiztosítás, illetve pénzügyi térítés ellenében jogosult.

8. Szolgáltatások nyújtása és Termékek értékesítése

A Rendezvényeken ingyenes és fizetős Szolgáltatások és Termékek egyaránt igénybe vehetőek. A Látogató vállalja, hogy minden igénybe vett fizetős Szolgáltatásért és Termékért fizet, felelősséget vállal minden vételár és díj kellő időben történő megfizetéséért.

A Látogató a fizetős Termékek és Szolgáltatások ellenértékét a Milford, Közreműködői vagy Szerződéses partnerei által felkínált fizetési megoldások szerint egyenlítheti ki. Amennyiben Milford valamely Rendezvény tekintetében így dönt, úgy az adott Rendezvény területén valamely vételár és díj megfizetésére készpénz helyett kizárólag a Milford által megjelölt és a Fizetési szabályzatban közzétett módon és eljárások szerint van lehetőség. A Látogató ilyen esetben a fizetős Termékeket és Szolgáltatásokat csak azt követően vásárolhatja meg, hogy az irányadó Fizetési Szabályzatot elfogadta. A Fizetési Szabályzatot Milford legkésőbb az érintett Rendezvény kezdőnapját megelőző napon megismerhetővé teszi honlapján és vagy Facebook oldalán, valamint a Rendezvény helyszínén.

9. Házirendek

Az egyes Rendezvények házirendjei nem képezik a jelen ÁSZF mellékletét. A Házirendek összefoglalják az adott Rendezvénnyel kapcsolatos főbb tudnivalókat (elnevezése, helyszíne, időtartama, megközelítése, stb.), valamint a Rendezvényen követendő – részben az ÁSZF-ben is meghatározott – főbb magatartási szabályokat. Milford felhívja a figyelmet, hogy a Házirendek előzetes értesítés nélkül, akár a Rendezvényt közvetlenül megelőzően is módosulhatnak, ezért javasolja azok figyelemmel követését. Az aktuális Házirendek megtekinthetők a Milford rendezvényeinek honlapjain és annak aloldalain vagy Facebook oldalán, valamint a Rendezvények helyszínén az információs ponton (Infopultnál).

VI. Szavatosság és felelősségi kérdések
 1. Milford szavatolja, hogy a Látogató a jogszerűen birtokolt, megfelelő Jegyért kapott karszalaggal be tud lépni az adott Rendezvényre, azzal, hogy a nagy látogatottságra tekintettel a Milford nem vállal szavatosságot sem arra, hogy maga a beléptetési folyamat (azaz a Jegy karszalagra váltása és a karszalaggal a Rendezvényre való belépés) mennyi ideig tart, sem arra, hogy a katasztrófavédelmi előírások szerinti maximális látogatói létszám felett is lehetővé tudja tenni a belépést. Mivel a Rendezvény köztudottan rendezvénytermek összességéből áll, ezért az előbbi szavatosság értelemszerűen nem terjed ki az egyes rendezvénytermekre, azaz például arra, hogy a nagy látogatottságra tekintettel az egyes rendezvénytermekbe be lehet-e, illetve mennyi idő alatt lehet bejutni, azt milyen minőségben lehet élvezni, és a Milford kifejezetten kizárja, hogy ezen okok miatt a Látogató részére a Jegy árát visszatérítse, arra utólagos kedvezményt adjon, kártérítést, kártalanítást vagy bármilyen kompenzációt fizessen. A Rendezvényeken belül az egyes események időpontját Milford jogosult egyoldalúan módosítani (így Milford kifejezetten fenntartja magának a műsorváltoztatás jogát). Tekintettel arra, hogy Milford és a Jogosulatlan résztvevő között szerződéses jogviszony nem jön létre, Milford a Jogosulatlan résztvevő felé kifejezetten kizárja a szerződésszegésért és minden olyan igényért való felelősséget, amelyet vele szemben egy Fogyasztó egyébként támaszthatna.
 2. Milford fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvényeket, az azokon nyújtott Szolgáltatásokat és Termékeket szükség és belátása szerint módosítsa, átalakítsa, továbbfejlessze. A Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani Milforddal szemben ezen módosítások, átalakítások, vagy továbbfejlesztések kapcsán.
 3. Milford jogszerű felmondása esetén a Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani Milforddal szemben.
 4. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Rendezvényekhez kapcsolódóan olyan Termékek és Szolgáltatások is megvásárolhatóak, amelyeket nem Milford vagy Közreműködői, hanem más Szerződéses partnerek nyújtanak számára. Ilyen esetekben a szerződés közvetlenül a Fogyasztó és a Szerződéses partner között jön létre, a jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek közvetlenül őket jogosítják, illetve kötelezik. A Fogyasztó kifejezetten tudomásul veszi, hogy az ilyen Termékekkel és Szolgáltatásokkal, illetőleg a rájuk vonatkozó jogviszonnyal összefüggésben Milforddal szemben semmilyen igényt nem támaszthat. Milford általánosságban is kijelenti, hogy nem vállal semmilyen felelősséget a Szerződéses partnerek által nyújtott Termékekkel és Szolgáltatásokkal kapcsolatban. A Szerződéses partnerek által nyújtott Szolgáltatásokat és Termékeket a Látogató kizárólag saját felelősségére veheti igénybe, használhatja. Milford nem vállal semmilyen
 5. felelősséget a Szerződéses partnerek által biztosított Szolgáltatások és Termékek igénybevételével, illetve használatával kapcsolatban keletkezett vagy elszenvedett károkért.
  A Látogató a Rendezvényt csak saját felelősségére látogathatja. Milford kizárólag a neki felróható szándékos, továbbá az általa okozott, emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felel, és a Fogyasztót jogszabályok alapján kifejezetten megillető jogokon túl kizárja a felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán, az emberi életben, testi épségben, egészségben, vagyontárgyakban esett kárt is ideértve. Mivel a Rendezvényen alkohol fogyasztás történik, Milford kizárja felelősségét minden olyan káresemény, baleset kapcsán, amelyet Látogató alkoholos befolyásoltság alatt követ vagy szenved el. A Jegy ára az előzőekben írt kizárásokra tekintettel került meghatározásra. Amennyiben a Rendezvényen Milford üzemeltet csomagmegőrzőt vagy értékmegőrzőt, úgy az itt elhelyezett tárgyakért – az egyes Házirendekben kizárt dolgok kivételével – felelősséget vállal, az egyes Házirendekben meghatározott szabályok szerint és összeghatárig.
 6. Azt követően, hogy a Jegyvásárló átvette a Jegyet, illetve a Látogató a karszalagot, Milford nem vonható felelősségre a Jegy vagy karszalag károsodásáért, megsemmisüléséért vagy sérüléséért. A sérült vagy elveszett karszalag kapcsán alkalmazott eljárások okán nem jogosult a Látogató igényt vagy követelést támasztani Milforddal szemben.
 7. A Fogyasztó kijelenti, hogy az általa valósként megadott adatok a valóságnak megfelelően kerülnek megadásra a vásárlás keretében és minden egyéb olyan alkalommal, amikor az a Szolgáltatások igénybevétele során szükséges. Milford kizárja a helytelen vagy működésképtelen adatok, email-cím vagy szállítási cím megadásából eredő kárért való felelősségét, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti.
 8. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy Milford nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely valamely fizetési mód alkalmazása során vagy következtében keletkezik, így azért sem, ha a bankkártya elvesztését a Fogyasztó nem jelentette be a bankkártyát kibocsátó pénzintézet felé. Milford különösen nem vállal felelősséget az alkalmazott fizetési megoldás hibáiért, hiányosságaiért vagy biztonságosságáért. Banki átutalás esetén Milford kizárja a felelősségét az utalás átfutásának időtartamáért (különös figyelemmel a banki szünnapokra), valamint a befizető-azonosító vagy az átutalásra kerülő összeg téves megadásából eredő károkért.
 9. A Látogató, valamint a Jogosulatlan résztvevő teljes mértékben felelős mind polgári jogi, mind büntetőjogi értelemben az általa a Rendezvény keretében, vagy azzal összefüggésben okozott károkért, mind a Milford, mind a Közreműködők és Szerződéses partnerek, mind a további Látogatók, mind a Harmadik személyek tekintetében.
 10. Milford kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Látogató, valamint a Jogosulatlan résztvevő, vagy Harmadik személy jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott a Milford bármely Látogatójának, Jogosulatlan résztvevőjének, illetve Harmadik személynek.
 11. A Rendezvényen kívül, oda és visszaút alatt esetlegesen keletkező káresemények tekintetében Milfordot felelősség nem terheli, ezek nem esnek a Milford felelősségi körébe, mivel Milford kizárólag a Rendezvények helyszínén bekövetkező káresemények kapcsán vonható felelősségre, a jelen ÁSZF-ben írt feltételek fennállása esetén.
 12. Tekintettel arra, hogy a Rendezvény záró időpontjában a bontási munkálatok késedelem nélkül megkezdődnek, a Látogató ezen időpontot követően csak saját felelősségére tartózkodhat a Rendezvény területén. Amennyiben a Rendezvényen igénybe vehető Termékek és Szolgáltatások valamelyike a Rendezvény záró időpontját követően is elérhető a Látogató részére, úgy ezen időpontot követően a Látogató ezeket is kizárólag saját felelősségére veheti igénybe.
 13. A Rendezvények területére be nem vihető házi kedvencek, eszközök, italok, élelmiszerek és dohánytermékek elhelyezéséről Milfordnak nem áll módjában gondoskodni, kivéve, ha adott Rendezvény vonatkozásában – az annak Házirendjében foglaltak szerint – az elhelyezés lehetőségét biztosítja, azzal, hogy ezen dolgok tekintetében Milford a felelősségét még ez utóbbi esetben is kizárja.
 14. A jelen ÁSZF alapján a Milford és a Fogyasztó közötti jogviszonyból származó követelések érvényesítésére a Ptk. 6:22. § (3) bekezdése alapján hat hónapos elévülési határidő áll rendelkezésre.
 15. Jegyvásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben a Jegyvásárló egészségügyi állapotában (pozitív Covid teszt, hatósági karantén elrendelése) olyan változás következik be, amellyel nem felel meg a rendezvényre való belépés feltételeinek, úgy nem léphet be a rendezvény területére- megvásárolt belépőjegyétől függetlenül. Ezekben az esetekben Milfordot nem terheli felelősség, vele szemben követeléssel, jegy visszatérítéssel nem támasztható.

A Milford nem biztosít lehetőséget megvásárolt belépőjegy cseréjére – sem felhasználási dátumra, sem típusra vonatkozóan.

VII. Szankciók
 1. Milford a jogviszonyt adott Rendezvény, vagy mindazon Rendezvények vonatkozásában, amelyek tekintetében a Fogyasztó Jeggyel vagy karszalaggal bír, jogosult azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Fogyasztó a jelen ÁSZF bármely pontját bármely Rendezvény tekintetében fennálló jogviszonyuk kapcsán megszegi. Ilyen esetben a Fogyasztó Jegyét Milford érvénytelenítheti, illetve karszalagját Milford eltávolíthatja, és a Fogyasztó a Rendezvényt köteles elhagyni. A Jogosulatlan résztvevő a Rendezvényen egyáltalán nem tartózkodhat, és Milford felszólítására köteles a Rendezvényt haladéktalanul elhagyni
 2. Milford az azonnali hatályú felmondás mellett vagy helyett az érintett Fogyasztóval, valamint a Jogosulatlan résztvevővel szemben meghatározott időtartamra (adott Rendezvény végéig, vagy annál hosszabb határozott időtartamra) szóló részleges (adott Rendezvényre vagy egyes Rendezvényekre) vagy teljeskörű (a Milford által szervezett összes Rendezvényre) szóló eltiltást alkalmazhat. Az eltiltás lejártát követően Milford jogosult a Rendezvények látogatásának jogát egyedi feltételekhez kötni. Amennyiben a Fogyasztó az eltiltás hatálya alatt látogatja valamelyik Rendezvényt, vagy annak lejártát követően Milford által előírt egyedi feltételeket megszegi, úgy a Rendezvényt Milford felszólítására köteles haladéktalanul elhagyni.
 3. Milford a jegyhamisítók és a hamisításban közreműködők, illetve egyéb bűncselekményt elkövetők ellen feljelentést tesz.
VIII. Védjegyek és szerzői jogok
 1. Milford weboldalain, az online és offline médiában, valamint a Rendezvényeken megjelenő védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok Milford, Közreműködői, illetve a Szerződéses partnerei kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket Milford, Közreműködői, illetve a Szerződéses partnerei kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül Látogatók és Harmadik személyek bevételszerzési céllal semmilyen módon nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.
 2. A védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok iparjogvédelmi, illetőleg szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok Milfordot, Közreműködőit, illetve a Szerződéses partnereit illetik meg.
 3. A Fogyasztó által a Rendezvényekkel kapcsolatban, illetve azok során Milforddal, Közreműködőivel és Szerződéses partnereivel közölt megjegyzéseken, észrevételeken, javaslatokon és ötleteken Milford korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. Milford minden ilyen, az észrevételekkel kapcsolatos jog kizárólagos tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható.

Milford korlátozás nélkül jogosult a Fogyasztó észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására anélkül, hogy ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.

IX. Vis Maior

Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény vagy annak fenyegetése, sztrájk vagy sztrájknak nem minősülő megmozdulás, behozatali vagy kiviteli embargó, baleset, tűz, blokád, árvíz, földrengés, természeti katasztrófa, súlyos vihar, súlyos energiaellátási zavar, súlyos közlekezdési zavar/akadályozás, járvány, hatósági, katonai vagy rendfenntartói rendelkezés, utasítás vagy aktus, vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Milford hatókörén kívül esik, nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy Milford -a jelen ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában- nem tartozik felelősséggel a Fogyasztó felé semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt. A jelen vis maior rendelkezés megfelelően alkalmazandó mind adott Rendezvényre mint egészre, mind adott Rendezvény valamely programjára vagy Szolgáltatására.

X. Záró rendelkezések
 1. Milford jogosult alvállalkozókat, Közreműködőket igénybe venni.
 2. Milford Magyarországon bejegyzett és székhellyel bíró gazdasági társaság, a jelen ÁSZF-re a magyar jog szabályai az irányadók és alkalmazandók, tekintet nélkül az esetleges jogszabályi kollízióra.
 3. A fejezetcímek csak a könnyebb eligazodást segítik, de nem szolgálnak az értelmezés alapjául.
 4. A jelen ÁSZF-fel vagy a Rendezvényekkel kapcsolatos, továbbá a Milford által nyújtott Szolgáltatásokra és Termékekre vonatkozó bármely jogvitára – tekintet nélkül az esetleges jogszabályi kollízióra – Milford és a Fogyasztó kikötik a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét.
 5. A Rendezvényekkel, vendéglátással, a rendezéssel, vagy bármely egyéb témával kapcsolatos látogatói kérdéseket, észrevételeket, panaszokat, ötleteket a Rendezvények helyszínén az információs pontokon (Infopult) munkatársai várják a Milford részéről. Egyéb elérhetőségek a www.goodspirit-show.hués www.whisky-show.huweboldalon és annak aloldalain kerülnek megadásra.

Budapest, 2023. február 1.

<