Házirend

Kedves Vendégünk, Kedves Látogatók!

A Milford Kft által szervezett budapesti GoodSpirit Show (Rendezvény) jelen házirendje a Rendezvényre vonatkozó kötelező belépési és magatartási szabályokat tartalmazza.

A Rendezvény helyszíne: Corinthia Hotel Budapest
A Rendezvény időtartama: 2024. május 11-12. (szombat-vasárnap)
A Rendezvény nyitvatartása: 14:00 órától 21:00 óráig. Utolsó töltés a rendezvény vége előtt 30 perccel.

Belépés a rendezvényre

A Rendezvényre belépni a megváltott jegy szabta időkeretek között és feltételek mellett lehet.

Felhívjuk vendégeink figyelmét, hogy a GoodSpirit Show szervezői teljeskörűen eleget tesznek a rendezvényekre vonatkozó mindenkor érvényes előírásoknak. Az aktuális szabályokról itt https://koronavirus.gov.hu/ tájékozódhatnak.

A rendezvényre történő beléptetés a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik, így minden jegyvásárló saját felelőssége, hogy a beléptetéskor és a rendezvényen való részvétel során megfeleljen ezen jogszabályoknak!

Amennyiben ezen feltételek valamelyike nem teljesül, a jegyvásárló nem léphet be a rendezvény területére!

Az elővételben megvásárolt belépőjegyet a Szervezők belépéskor karszalagra cserélik. A karszalagot az érvényesség ideje alatt a Látogató köteles mindvégig viselni. Ezt a rendezők ki- és belépéskor, illetve a Rendezvény területén folyamatosan ellenőrzik. Ha a látogató karszalagja érvénytelen, köteles elhagyni a Rendezvény területét.

A karszalag másra át nem ruházható. Elsősorban a kézen hordott karszalag számít érvényesnek, de indokolt esetben a karszalag más olyan végtagon is viselhető, ahonnét az sérülésmentesen nem kerülhet eltávolításra. A sérült – átragasztott, elvágott, megbontott, kézfejnél nagyobb átmérőjű, bármely más módon manipulált, stb. – karszalag érvénytelen. A megrongálódott, elveszett karszalagot a Szervezők nem pótolják vagy cserélik. A jegyhamisítók és a hamisításban közreműködők ellen a Szervezők eljárást indítanak.

A Szervezők a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében fenntartják a jogot arra, hogy a Rendezvény területére bevihető tárgyakat, eszközöket korlátozzák. Így különösen tilos a Rendezvény területére kábítószert, pirotechnikai eszközt, egyéb üvegtárgyat, robbanékony, mérgező vagy gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, továbbá lőfegyvert, 8 centiméternél hosszabb vágóélű kést, pillangókést, rugóskést, gázsprayt, ólmosbotot, viperát, 50 centiméternél hosszabb fémláncot, dobócsillagot, csúzlit, illetve egyéb, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló mindenkori jogszabályban – jelenleg a 175/2003. (X. 28.) Korm. rendeletben – meghatározott, közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat bevinni. A korlátozás alá eső tárgyakkal a Látogató a Rendezvény területére nem léphet be.

A Látogató nem jogosult alkoholos italt bevinni a Rendezvény területére.

A 18. (tizennyolcadik) életévüket be nem töltött fiatalkorúak a Rendezvényt nem látogathatják!

A Rendezvény területére a jogszabályban meghatározott segítő kutyákon, vakvezető kutyákon és rendőrségi kutyákon kívül házi állatok, házi kedvencek be nem hozhatók.

A Szervezők javasolják, hogy az esetleges kellemetlenségek elkerülése érdekében a segítő kutyák – amelyekről a 27/2009. (XII. 3.) SZMM rendelet rendelkezik – behozatala esetén a következő feltételeknek a Látogató megfelelni szíveskedjen. A vakvezető és a fogyatékkal élőket segítő terápiás kutya esetében – a kutya szájának speciális funkcióját tekintve – szájkosár használata nem kötelező, de megléte ajánlott. Amennyiben a Látogató úgy ítéli meg, hogy a segítő kutyája a túlzott audiovizuális ingerekre a kiképzéstől eltérően reagál, vagy túlzottan szenzitív, akkor a Rendezvény ideje alatt szájpórázt, esetlegesen szájkosarat helyezzen fel segítő kutyájára. A segítő kutya bevitele a Rendezvényre a Látogató felelőssége.
Amennyiben a segítő kutya a kiképzés során elsajátított magatartástól eltérően viselkedik, a Rendezvény területéről kitiltható.

JEGYVÁSÁRLÁS

A Jegy karszalagra váltását követően a karszalag testesíti meg a Jegy nyújtotta jogokat és kötelezettségeket.

Az online jegyvásárlási módokat a Milford saját online értékesítési felületén keresztül, vagy külön szakosodott Szerződéses partner bevonásával végzi, pénzintézet által biztosított biztonságos online fizetési felületen keresztül. Ezen rendszerekben foglalásra nincsen lehetőség, azonban Milford meghatározott körben ez alól kivételt tehet. A szükséges adatok megadását, jelen ÁSZF elfogadását és a sikeres banki tranzakciót követően Milford vagy Szerződéses partnere emailben küld egy linket a Jegyvásárló által megadott email-címre, amelyre kattintva a Jegyvásárló letöltheti az őt megillető Jegye(ke)t. Amennyiben a Jegye(ke)t a Jegyvásárló technikai okokból kifolyólag nem kapta meg, úgy Milford azokat a megadott email-címre a Jegyvásárló erre irányuló jelzése esetén ismételten és díjmentesen megküldi. Tekintettel arra, hogy a vásárlást követően az email Milford általi kiküldésével a jegyvásárlás lezártnak, a Jegy pedig átvettnek tekintendő, a Jegyvásárló kizárólagos felelőssége, hogy Milford felé késedelem nélkül jelezze, ha a Jegyet mégsem kapta meg.

Minden egyes megvásárolt Jegyhez külön igazolás (voucher és/vagy egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldás [például QR-kód]) tartozik, ezért a Jegyvásárló a letöltési felületen vásárlásonként a vásárolt Jegyek számától függően egy vagy több linket talál. Mindegyik link különböző igazoláshoz (voucherhez és/vagy egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldáshoz) vezet, több Jegy vásárlása esetén ezért valamennyi igazolás bemutatása szükséges. Milford a Rendezvény helyszínén egy darab igazolás (voucher, illetve egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldás) ellenében egy darab karszalagot, illetve a Jegy jellegétől függően kapcsolódó (például VIP-) karszalagot ad ki.

A Jegyvásárló felelőssége az igazolás (voucher, illetve az egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldás) megőrzése, és a Rendezvényre való belépéskor a vásárláskor kapott tájékoztatás szerinti megfelelő formában történő bemutatása.

Az előzőekben írtakkal ellentétben a Nem látogatói Jegyek – az azok kiadásának alapjául szolgáló szerződések szerint – meghatározott Látogatóhoz kötöttek.

A karszalagot Milford azon személy részére adja ki az adott Rendezvény helyszínén, aki az igazolásban (a voucheren vagy az egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldásban) szereplő kódot először bemutatja. Az igazolással való esetleges visszaélés (például a kóddal történt korábbi, jogosulatlan belépés) esetén karszalagot vagy új Jegyet Milford nem ad ki. Erre tekintettel az igazolás (a voucher, illetve az egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldás) olyan módon történő, gondos őrzése, hogy ahhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá, a Jegyvásárló, illetve a jegybirtokos kizárólagos kötelezettsége és felelőssége. Milford az esetleges visszaélésekért felelősséget nem vállal.

Az online jegyvásárlásra vonatkozó részletes feltételek kapcsán az online jegyvásárlási felületeken és elérhetőségeken nyújt Milford vagy Közreműködője részletes tájékoztatást, különösen a következő témakörök tekintetében: online szerződéskötés, fizetési és teljesítési módok, számlázás, adatkezelés.

Milford fenntartja a jogot, hogy az online szolgáltatásért tételenként adminisztrációs díjat számoljon fel.

A jegyvásárlás a fizetés megtörténte előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható. Ezt követően a Jegyvásárlót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés l) pontja alapján a jegyértékesítési szolgáltatás igénybevételétől való elállási jog nem illeti meg. Milford kizárja a Jegyek cseréjét, pótlását, visszaváltását, vásárlási értékük egyéb módon való térítését, ide nem értve az egyes Rendezvények esetében a Milford által egyedileg meghatározható speciális eseteket, valamint a Jegyek VIP Jegyre cserélését megfelelő egyidejű ráfizetés mellett.

Magatartási szabályok a Rendezvényen

A Látogató a Rendezvény területén az általános normákat betartva köteles viselkedni a vonatkozó jogi előírásoknak, az ÁSZF-nek és a házirendnek megfelelően.

A Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagyonát vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti.

A Látogató a Rendezvény területén fokozottan köteles a rendezvény helyszínét adó szálloda és rendezvényközpont, valamint a kiállítók értékeinek megóvására, és köteles tartózkodni azok eltulajdonításától vagy megkárosításától. Amennyiben Látogató a hatályos törvényeket vagy a Házirendet a Rendezvény területén megszegi, Szervező köteles a jogszabályi előírások szerint eljárni és eljárást kezdeményezni.

A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényekről a Szervezők hang- és képfelvételt készíthetnek, valamint a Szervezőktől engedélyben részesülő Szerződéses partnerek, közreműködők, sajtómunkatársak (a rájuk vonatkozó külön szerződés rendelkezései szerint), más Látogatók, illetve egyéb harmadik személyek. Ennek megfelelően a Látogató a Rendezvényeken történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető.

Amennyiben a Látogató közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető.

Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a Látogató tekintetében térben, időben, és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez.

A Szervezők, valamint a Szervezőktől engedélyben részesülő személyek a Látogató relációjában korlátozás nélkül jogosultak a megjelenítés hasznosítására, felhasználására (különösen a Rendezvények népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására, anélkül, hogy a Látogató részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtaniuk.

A Látogató külön is tudomásul veszi, hogy a Szervezők a Rendezvényt, illetve a programokat, előadásokat rögzítheti és amennyiben rögzíti, akkor a rögzített felvételt többszörözi és képhordozón terjeszti, sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ismételten sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ideértve azt az esetet is, amikor a Rendezvényt, illetve a programokat vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon (például YouTube-on keresztül) úgy teszik a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg.

Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Szervezőkkel szemben.

A Látogató jogosult a Rendezvényeken hang- és képfelvétel készítésére, azzal, hogy a programokról, szemináriumokról kép- és hangfelvételt csak a Szervezők előzetes írásos beleegyezésével készíthet.

A Látogató az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja, az azokon szereplő Látogatókat beleegyezésük nélkül nem nevesítheti, személyiségi jogaikat nem sértheti.

A Szervezők kifejezetten kizárják a felelősségüket arra az esetre, ha más Látogatók az előzőekben írtakat megszegik.

A Rendezvény területén a Szervezők előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása.

Tizennyolc éven aluliakat és ittas személyeket szeszes itallal a Rendezvény területén tilos kiszolgálni. A hatályos jogszabályok alapján kábítószernek minősülő anyagok fogyasztása a Rendezvény területén is tilos, azt a törvény bünteti.

A Rendezvényen a Látogatók biztonsága érdekében a dohányzás csak az arra kijelölt helyen megengedett. A Szervezők kérik a Látogatóktól, hogy a szemétgyűjtőket használják a szemét elhelyezésére.

Tekintettel arra, hogy a Rendezvény célja a kulturált és zavartalan szórakozás biztosítása a Látogatók számára, a Rendezvényen a Szervezők által szervezett eseményekkel össze nem függő bármilyen demonstráció – az azon résztvevők létszámától függetlenül – tilos. A Szervezők jogosultak a kifejezetten nem engedélyezett demonstrációt indokolás nélkül befejeztetni, továbbá a Szervezők fenntartják azt a jogot is, hogy az általuk az előzőek szerint engedélyezett demonstrációt is indokolás nélkül befejeztessék. Abban az esetben, ha a Szervezők egy adott demonstrációt befejezettnek nyilvánítanak, a résztvevők kötelesek azt azonnal abbahagyni.

A Rendezvény területén a Szervezők megfelelő szakképesítéssel és engedélyekkel bíró közreműködői (biztonsági őr) biztosítják a magatartási és biztonsági szabályok érvényesülését. A Látogató a Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy ezen közreműködőkkel a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén utasításaikat követi.

Ittas személyeket vagy a házirendet megszegő látogatókat a biztonsági őr kikíséri a rendezvényről; a kikísért személyek belépésre jogosító karszalagját a biztonsági őr elveszi és megsemmisíti. Amennyiben a Látogató a biztonsági őrök eljárásával szemben panaszt kíván tenni, úgy azt – lehetőség szerint az azonosítószám megadásával – a Rendezvény területén belül az Infopultnál, a Rendezvényről történt kivezetés esetén a Belépőjegyek értékesítési pontjánál teheti meg.

Egyéb rendelkezések

A Szervezők kizárólag a Rendezvény területén nekik felróható az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szándékos szerződésszegésért felelnek, és a Látogatót jogszabályok alapján megillető jogokon túl kifejezetten kizárják a felelősségüket minden egyéb káresemény kapcsán. A Jegy ára az előzőekben írt kizárásokra tekintettel került meghatározásra.

A Rendezvényen a Szervezők ruhatárat üzemeltetnek. A Szervezők értéktárgyak, értékpapírok és készpénz őrzését nem vállalják, a ruhákban, csomagokban hagyott értékek tekintetében felelősségüket kizárják.

A Rendezvényt a Szervezők időjárástól függetlenül megtartják. A Rendezvény vagy annak adott része nem kerül megtartásra, ha vis maior esemény miatt a Szervezőket a hatóságok kötelezik annak felfüggesztésére vagy bezárására.

A Rendezvény rendes nyitvatartás esetén 14:00 órakor nyit és 21:00 órakor zár, az utolsó kör kóstoló töltése zárás előtt 30 perccel történik. A Rendezvényre megváltott, de fel nem használt belépőjegyeket és kuponokat a Szervezők nem váltják vissza. Megvásárolt belépőjegy visszaváltására csak abban az esetben van lehetőség, ha a Rendezvény elmarad. A visszaváltás folyamatáról a Szervezők akkor rendelkeznek, ha bebizonyosodik, hogy a rendezvény nem megtartható. A Szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják.

A Látogató, aki a Rendezvény területén az ott-tartózkodásra nem jogosító karszalaggal vagy karszalag nélkül tartózkodik, tudomásul veszi és elfogadja azt, hogy felelősségre vonásával egyidejűleg meg kell fizetnie a tartózkodásra jogosító karszalag árát (illetőleg a megfelelő különbözetet). Ellenkező esetben a Szervezők rendkívüli felmondása okán elveszíti jogosultságát a Rendezvény további látogatására, és ennek kapcsán semmilyen igényt vagy követelést sem támaszthat a Szervezőkkel szemben.

A vendéglátással, a rendezőkkel, vagy bármi mással kapcsolatos észrevételekkel, panaszokkal, ötletekkel a térképen feltüntetett ponton megtalálható információs pult munkatársaihoz lehet fordulni, a talált tárgyak ugyanitt adhatóak le, az elveszett tárgyak után szintén itt lehet érdeklődni.

A Rendezvény helyszínét adó Corinthia Hotel házirendjének pontjai további kötelező belépési és magatartási szabályokat tartalmazhatnak. A rendezvényhelyszín területére való belépéssel a Látogató tudomásul veszi a jelen és a Corinthia Hotel saját házirendjét, valamint azt, hogy annak betartását a Látogatók személyi és vagyoni biztonsága, valamint mind a Szervező, mind az Üzemeltető jogos érdekei céljából Szervező és Üzemeltető ellenőrzi.

Kérjük, hogy vigyázzanak magukra és egymásra, alkoholt csak felelősségteljesen, kulturáltan és mértékkel fogyasszanak!

Jó szórakozást kívánunk!
<